Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-238-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.15.1-238-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Myslím si, že aj počas našich rokovaní, ktoré sme viedli aj v rámci trialógu, ale aj v rámci diskusie medzi spravodajcom a tieňovými spravodajcami, sme sa snažili práve odstrániť všetky bariéry, ktoré by mohli zabrániť ľuďom uchádzať sa o zamestnanie v inom členskom štáte Európskej únie. Takže som presvedčená, že aj samotný portál, ale aj sprievodné služby, ktoré by mali sprevádzať týchto uchádzačov o prácu, umožnia, aby aj tí, ktorí možno neovládajú ten jazyk tej-ktorej krajiny, sa dostali k informáciám, ktoré potrebujú na to, aby si našli to pracovné miesto."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph