Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-219-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.14.1-219-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Państwa członkowskie nadal odnotowują wysokie bezrobocie wśród osób młodych: z dostępnych danych widać wyraźnie, iż poziom realizacji programu gwarancji dla młodzieży jest zdecydowanie niezadowalający. Powinniśmy położyć większy nacisk na stwarzanie szans młodym osobom na zatrudnienie w dużej mierze poprzez uczenie przedsiębiorczości. Wówczas nie będą nam potrzebne żadne gwarancje. Budzą nasz niepokój także dane o wzroście ilości osób zaliczanych do kategorii biednych pracujących. Dodatkowo w wielu krajach dochodzi do nadużywania niestandardowych form zatrudnienia. Chciałabym podkreślić, iż zapewnienie elastyczności zatrudnienia jest konieczne dla odpowiedniego funkcjonowania zarówno europejskich firm, jak i pracowników. Nie zmienia to faktu, iż każdy pracownik bez względu na formę zatrudnienia powinien być objęty systemem zabezpieczenia społecznego. W tej sytuacji wydaje się, że dobrym krokiem jest wprowadzenie do rocznej analizy wzrostu gospodarczego trzech nowych wskaźników w zakresie zatrudnienia oraz położenie większego nacisku na kwestię pracy i polityki społecznej. Ważne jest, byśmy nie znaleźli się w takiej sytuacji, gdy mimo poprawy wskaźników makroekonomicznych życie zwykłych ludzi będzie się pogarszało. Gratuluję Sofii Ribeiro bardzo dobrej pracy nad sprawozdaniem."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph