Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-205-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.14.1-205-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Zgadzam się, że w zarządzaniu polityką gospodarczą Unii Europejskiej należy brać pod uwagę zasady polityki socjalnej. Jak daleko jednak może pójść koordynacja polityki socjalnej przez Unię? Unia Europejska ma pomagać wskazywać kierunki, a nie nadużywać swojej roli, wchodząc w uprawnienia państw Unii. Państwa członkowskie powinny same prowadzić swoją politykę społeczną, dlatego trudno zgodzić się z pewnymi zapisami w sprawozdaniu pani Ribeiro, na przykład tym mówiącym, że Europejski Fundusz Społeczny powinien przeznaczać 20% funduszy na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Nie można się zgodzić też na propozycję, by Komisja Europejska była uprawniona do monitorowania i kontroli umów o pracę zawieranych w poszczególnych państwach członkowskich. Takie regulacje są zbyt dużym wejściem w uprawnienia państw Unii. To rządy państw członkowskich wiedzą najlepiej, jak rozwiązywać problemy społeczne swoich krajów, i to do wyborców danego państwa, do narodu, należy decyzja, jaki rząd, o jakim stanowisku w kwestiach społecznych chcą wybrać."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph