Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-148-005"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.13.1-148-005"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Podczas ostatniego szczytu unijni liderzy porozumieli się w sprawie ustępstw wobec Wielkiej Brytanii, które mają zapobiec wyjściu tego kraju ze Wspólnoty. Komentując tę sytuację, europejskie media najwięcej uwagi poświęcały kwestii ograniczania pomocy socjalnej dla Europejczyków przebywających w Wielkiej Brytanii, ale też w innych państwach członkowskich. Trzeba stwierdzić, iż niewątpliwie jest to ważna, ale jednak nie kluczowa dla przyszłości Unii sprawa. Poważniejszym problemem jest ryzyko powstania Unii „trzech prędkości”. Powstaje bowiem ryzyko podziału Wspólnoty na państwa: 1) strefy euro, 2) Wielką Brytanię oraz 3) pozostałe państwa członkowskie. Wobec tych trzech „stref” będą obowiązywały m.in. inne zasady integracji oraz inne prawa i obowiązki członkowskie. Grozi to osłabieniem, a być może i rozpadem Unii. Ryzyko takie może być wzmacniane w przyszłości także i tym, że pozostałe państwa członkowskie, zwłaszcza te, w których dużą popularnością cieszą się partie eurosceptyczne, mogą wysuwać teraz własne żądania, podobne do podniesionych przez Wielką Brytanię. Dlatego obawiam się, że ostatnimi decyzjami Unia Europejska się osłabiła, a nie wzmocniła, zagrażając swojej dobrej przyszłości."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph