Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-146-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.13.1-146-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Už od jej vstupu je Veľká Británia významným členom EÚ. Ďalšie zotrvanie tejto krajiny v EÚ bude prínosom nielen pre EÚ, ale aj pre samotnú Veľkú Britániu. Nakoľko je hospodársky úzko prepojená s EÚ, verím, že zachovanie možnosti formovať európsku legislatívu a iné výhody členstva prevážia nad protiargumentmi. Aby EÚ aj naďalej zostala jednotná a silná. V súvislosti s migračnou krízou je dôležité, aby členské štáty EÚ zabezpečili funkčnosť schengenského priestoru, ale zároveň aby všetky kroky boli v súlade s medzinárodnými záväzkami v oblasti utečeneckého práva. Stabilita Sýrie aj Lýbie zostáva bezpečnostným záujmom EÚ."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph