Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-144-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.13.1-144-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"W dniach 18 i 19 lutego 2016 r. Rada Europejska przyjęła program strategiczny, w którym wskazała długofalowe priorytety działań i prac UE. Głównymi tematami były status Wielkiej Brytanii w UE oraz kryzys migracyjno-uchodźczy. Po wielogodzinnych negocjacjach unijni przywódcy wypracowali porozumienie, które wzmacnia szczególny status Wielkiej Brytanii w UE. Decyzja podjęta przez 28 przywódców państw jest prawnie wiążąca i nieodwołalna, jak podkreślał David Cameron. Zgodnie z nowymi ustaleniami Wielka Brytania będzie na stałe wyłączona z procesu postępującej integracji UE, a imigranci z innych krajów członkowskich będą objęci restrykcjami w dostępie do systemu opieki socjalnej. Ponadto Zjednoczone Królestwo nigdy nie przystąpi do strefy euro i pozostanie poza układem z Schengen. W kontekście kryzysu migracyjnego Rada Europejska podjęła decyzję o ochronie zewnętrznych granic UE, ograniczeniu nielegalnej migracji oraz zagwarantowaniu integralności strefy Schengen. Pozytywnie odebrana została również przyjęta przez NATO decyzja o udzieleniu pomocy w prowadzeniu rozpoznania, monitorowaniu i kontrolowaniu nielegalnego przekraczania granicy na Morzu Egejskim. Niemniej jednak pełna i szybka realizacja planu działania UE–Turcja nadal ma priorytetowe znaczenie dla powstrzymania przepływów migracyjnych i zwalczania siatek handlarzy i przemytników."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph