Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-03-Speech-3-459-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160203.25.3-459-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vieglie pasažieru un komerciālie transportlīdzekļi, pat ja abstrahēties no kravas transportlīdzekļiem un pārējiem, procentuāli sastāda vienu no nozīmīgākajām emisijas veicošajām grupām paralēli rūpniecībai, lauksaimniecībai un dažādām citām jomām. Līdz ar to maksimāli stingra sekošana uzstādītajiem emisiju līmeņiem (mg/km) un to nepārkāpšana ir principiāli svarīga, it īpaši Eiropas Savienībā, ņemot vērā mūsu visaptverošo ekoloģijas un vides aizsardzības politiku, jau nerunājot par emisiju kvotām. Šajā balsojumā tika skarts nesens Komisijas īstenošanas lēmuma projekts, par ko 2015. gada 28. oktobra Tehniskā komiteja mehānisko transportlīdzekļu jautājumos ( ) publicēja savu atzinumu. Stājoties spēkā, tas faktiski novestu pie situācijas, ka visiem jaunajiem transportlīdzekļiem no 2019. gada septembra (jauniem transportlīdzekļu tipiem no 2017. gada septembra) potenciālās emisijas sastādītu 168 mg/km NOx, kamēr pieļaujams maksimums attiecīgi “Euro 6” standartam uz to periodu būtu tikai 80 mg/km. Rezultātā Eiropas Parlaments nonāca pie secinājuma, ka Komisijas atbalstīts īstenošanas lēmuma projekts neatbilst Regulai (ES) Nr. 715/2007, jau nerunājot par to, ka Komisija faktiski nolēma iet pret tiem vairākiem principiem, par kuriem lielā mērā cīnījās visu šo gadu garumā. Tāpēc viennozīmīgi nobalsoju par EP lēmumu noraidīt Komisijas priekšlikumu."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"TCMV"2

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph