Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-03-Speech-3-323-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160203.22.3-323-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Deze resolutie tekent niet alleen verzet aan tegen de toelating van een specifieke ggo op de EU-markt, maar bepleit een moratorium voor ggo’s in afwachting van een nieuwe goedkeuringsprocedure en een wijzing van Verordening (EG) nr. 1829/2003. De N-VA steunde het bezwaar niet. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en op wetenschappelijk bewijs gebaseerd beleid. Voorliggende tekst goedkeuren zou de geloofwaardigheid van EFSA ondermijnen. Bovendien heeft de Europese Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA. Inzake glyfosaat wordt vastgesteld dat er geen wetenschappelijke consensus is. Ik erken de bezorgdheden inzake glyfosaat en pleit ervoor de discussie over deze controversiële stof verder en ten gronde te voeren. Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet kaderen in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij een geïntegreerd systeem voor plaagbestrijding ( ) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph