Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-01-20-Speech-3-811-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160120.33.3-811-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Naša rezolúcia správne požaduje rovnaké bezpečnostné garancie pre všetkých občanov Európskej únie a rovnako správne požaduje aj miesto Európskej únie v Bezpečnostnej rade OSN. Ale obe tieto požiadavky a požiadavku Francúzska na základe artiklu 42 Lisabonskej zmluvy, nie je možné naplniť na bilaterálnej úrovni. Obe tieto požiadavky – bezpečnostné garancie občanom a miesto EÚ v Bezpečnostnej rade OSN – môže umožniť len existencia európskeho velenia a spoločnej európskej armády. Malej, operatívnej, ale k dispozícii Európskej únii ako celku. A to nie je všetko, rovnako potrebujeme európsku spravodajskú službu. Bez týchto dvoch orgánov spoločného velenia a európskej spravodajskej služby, tie úlohy, ktoré Lisabonská zmluva vyžaduje na ochranu našich občanov, nie je možné splniť."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph