Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-10-28-Speech-3-668-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20151028.24.3-668-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"V hlasovaní o tejto správe som sa zdržala. Návrh Komisie sám o sebe bol komplikovaný a podľa môjho názoru sa v hlasovaní nedal jednoznačne vyjadriť postoj poslancov ku geneticky modifikovaným potravinám. Na začiatku tohto roka sme odhlasovali, že členské štáty majú mať možnosť zakázať pestovanie geneticky modifikovaných plodín na svojom území. S týmto postojom súhlasím a vzhľadom na rôznorodé názory na túto sledovanú a kontroverznú tému a na fakt, že dôsledky GMO na ľudské zdravie a životné prostredie nie sú ešte dostatočne preskúmané, by členským štátom nemala byť upieraná možnosť rozhodnúť sa o pestovaní či nepestovaní, respektíve umiestnení alebo neumiestnení geneticky modifikovaných potravín na trh podľa toho, ako to považujú za potrebné, resp. rizikové pre svojich obyvateľov."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph