Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-10-28-Speech-3-649-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20151028.24.3-649-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Návrh som podporil. Plne súhlasím, aby rozhodovanie o používaní alebo nepoužívaní GMO bolo na samotných členských krajinách. Zároveň sa však stotožňujem s názorom spravodajcu, podľa ktorého aktuálny návrh Komisie obsahuje zásadné problémy, a preto by mal byť prepracovaný."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph