Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-10-28-Speech-3-644-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20151028.24.3-644-500"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Europska unija ima sveobuhvatan pravni okvir za izdavanje odobrenja i označavanje genetski modificiranih organizama (GMO) i genetski modificirane (GM) hrane. Postupak odobravanja takve hrane treba biti provjeren od strane Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA-e) pod strogim smjernicama za procjenu rizika. Nažalost, u čestim slučajevima GM hrane ta procjena nije dovoljno detaljna. O samom GMO-u i dalje nismo u potpunosti informirani te bi se trebale uvesti poboljšane analize ekoloških aspekata genetski modificiranih biljaka i genetski modificirane hrane i hrane za životinje pri postupku izdavanja odobrenja na tržište. Također, Komisija je u svom radnom programu za 2015. godinu najavila reviziju tih postupaka kako bi odgovorila na zabrinutost građana i država članica, jer se odobrenja za GMO-ove izdaju čak i u slučajevima kada se tome protivi kvalificirana većina država članica. Upravo zato sam podržao predloženi zakonski okvir koji predviđa kako GMO ili GM hrana ne smiju biti stavljeni na tržište bez prethodnog odobrenja izdanog u skladu s odgovarajućim pravnim propisima. Revizija postupaka izdavanja odobrenja za genetski modificiranu hranu i hranu za životinje prijeko je potrebna, te takva hrana ne bi smjela biti puštena na tržište prije nego se učini procjena rizika."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph