Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-10-28-Speech-3-612-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20151028.24.3-612-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Navrhované nariadenie sa z dôvodu už existujúcej úpravy, ktorá obsahuje aj potrebné opatrenia členských štátov a Komisie v oblasti GMO, javí ako zmätočné a mohlo by byť dôvodom právnej neistoty. Pôvodné nariadenie (ES) č. 1829/2003 zaviedlo v tejto oblasti istý systém. Upravuje používanie a povoľovacie konanie GMO na trhoch členských štátov tak, aby to nepredstavovalo riziko pre zdravie ľudí, zvierat ani pre životné prostredie. Zohľadňuje sa v ňom postavenie EÚ ako najväčšieho dovozcu poľnohospodárskych produktov. Umiestneniu GMO na trh však predchádza vedecké posúdenie rizík, pričom zodpovednosť za toto vedecké posúdenie rizík nesie Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) v spolupráci s vedeckými subjektmi členských štátov. Toto nariadenie upravuje aj opatrenia, ktoré môžu členské štáty alebo Komisia prijať proti umiestneniu alebo používaniu GMO, ak produkt pravdepodobne predstavuje riziko pre zdravie a život. Takisto v marci 2015 bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorá umožňuje členským štátom obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov na svojom území."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph