Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-10-28-Speech-3-586-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20151028.24.3-586-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Geneticky modifikované potraviny a krmivá môžu byť predávané na trhu spotrebiteľom iba v tom prípade, ak na to bolo udelené dodatočné povolenie. Úlohy Európskej komisie a členských štátov sú jasne zadefinované v existujúcom právom rámci Európskej únie. Členským štátom sa umožnilo obmedziť alebo zakázať za určitých podmienok používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území potom, čo boli tieto výrobky povolené. Takéto opatrenia musia byť zlučiteľné s vnútorným trhom a medzinárodnými záväzkami Európskej únie. Konkrétne musia byť vnútroštátne opatrenia odôvodnené a založené na závažných dôvodoch, ktoré nesmú byť v rozpore s posúdením rizík. Členské štáty musia predložiť závažné dôvody, ktoré odôvodňujú ich výnimku z uplatňovania, a zároveň rešpektovať pravidlá vnútorného trhu a obchodné pravidlá WTO, aby sa tým zabezpečila potrebná právna istota a primerané nástroje pre členské štáty, ktoré si želajú zákonne obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph