Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-10-28-Speech-3-557-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20151028.24.3-557-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Predlagani sklep o zavrnitvi predlagane uredbe sem podprl, saj gre za izjemno slab predlog Komisije, ki ne upošteva realnosti. Uredba bi morala temeljiti na jasni analizi zdravstvenih, okoljskih in socialnih posledic predlagane ureditve. Teh učinkov Komisija ni predstavila, prav tako ne posledic za evropsko kmetijstvo. Primanjkljaj beljakovinske krme brez GSO v EU živinoreji je ogromen. Pred sabo nimamo socialnih učinkov morebitnih propadov kmetij v EU, niti ocene trga hrane, ki bi se gotovo podražila, če bi predlagano uredbo sprejeli tako rokohitrsko. V evropskem kmetijskem modelu je za takšen zasuk potreben jasen načrt, pripravljeni morajo biti ukrepi SKP in dovolj mora biti časa za preobrazbo kmetijstva. Prehranska varnosti je sestavljena iz zdravju neškodljive hrane in iz zadostne količine hrane po dostopni ceni. Zaradi napačnih in prehitrih odločitev – brez jasnih predhodnih analiz stroke – bi se zgodilo zgodilo najmanj to, da številni ljudje ne bi imeli dostopa do hrane, saj bi ta postala predraga. Lačen človek tudi ni prehransko varen. Poleg tega bi bilo izvajanje uredbe praktično nemogoče, saj bi bilo pri hrani in krmi najprej zelo težko vzpostaviti sistem sledljivosti. Uredba tudi ne bi bila v skladu s prostim trgom EU, saj bi bilo treba v primeru doslednega izvajanja njenih določb uvesti mejne kontrole."@sl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph