Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-10-28-Speech-3-160-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20151028.6.3-160-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Met onze stemming over het Commissievoorstel voor de aanscherping van de nationale uitstootplafonds voor vervuilende stoffen doen we de lucht boven Europa een flink stuk opklaren. Dat is ook nodig. Luchtverontreiniging ligt aan de basis van minstens 400 000 vroegtijdige overlijdens in de Unie als gevolg van luchtwegeninfecties, hartaanvallen en kankers. Vooral inwoners van steden zijn het slachtoffer. Toch kunnen we met deze uitslag moeilijk helemaal tevreden zijn. De striktere doelstellingen die de sociaaldemocraten hadden voorgesteld, haalden het in de definitieve stemming niet. Als onze voorstellen, die in de Commissie milieubeheer nog een nipte meerderheid behaalden, ook in de plenaire vergadering zouden zijn goedgekeurd, dan konden we in Europa elk jaar meer dan 42 000 vroegtijdige overlijdens extra voorkomen. Gelukkig slaagden de conservatieven er niet in om de uitstootbeperkingen voor ammoniak en methaan weg te stemmen. Deze door de intensieve veeteelt uitgestoten polluenten zorgen voor heel wat fijn stof en ozonvervuiling. Om die vervuiling aan te pakken moet ook de landbouwsector zijn duit in het zakje doen. Blij zijn we ook met de bindende emissieplafonds voor 2025, de extra mogelijkheden voor lokale besturen om luchtverontreiniging aan te pakken, een grotere inspraak voor burgers en vlottere toegang tot de rechtbank als overheden onvoldoende maatregelen nemen."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph