Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-04-29-Speech-3-1135-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150429.141.3-1135-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Omdat ik het niet eens ben met de voorgestelde verhoging van de toelage van MEPs om personeel aan te werven, heb ik tegen het rapport gestemd. In tijden van crisis waarin iedereen de broeksriem moet aanhalen is het verkeerd (en bovendien niet nodig) om de toelage voor de aanwerving van personeel, te verhogen."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph