Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-02-10-Speech-2-151-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150210.4.2-151-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"In een tijd waar 7,5 miljoen jongeren in de EU geen job hebben of geen onderwijs volgen zijn krachtige maatregelen om deze onaanvaardbare jeugdwerkloosheid aan te pakken essentieel. De mededeling van de Europese Commissie om in meer prefinanciering te voorzien waardoor lidstaten het EYI makkelijker kunnen implementeren, is dan ook positief. Helaas gaat het niet om bijkomend geld, wel om het sneller vrijmaken van reeds voorziene bedragen. Nochtans is het volgens mij nodig bijkomende middelen te investeren in de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Niet alleen is het aantal werkloze jongeren immens, uit onderzoek blijkt dat jongeren die bij de start van hun professionele loopbaan werkloos zijn, hier gedurende hun hele carrière nadelen van ondervinden. De herziening van het MFK in 2016 moet worden aangegrepen om in extra middelen te voorzien. Immers, zonder bijkomende middelen is het budget voor het EYI al in 2016 opgedroogd, terwijl ik vrees dat het jeugdwerkloosheidsprobleem dan helaas niet opgelost zal zijn. Een bijkomend probleem waar de Europese Commissie een antwoord op moet vinden: lidstaten waar de jeugdwerkloosheid hoog is zijn vaak ook de lidstaten die gedwongen worden een strikt besparingsbeleid te voeren. Het is moeilijk te besparen en tegelijk te investeren in kansen voor de jeugd."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph