Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-01-14-Speech-3-371-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150114.9.3-371-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Twee kernpunten van het kader voor de periode na 2015 houden ook verband met de vreselijke aanslagen in Parijs: universaliteit en mensenrechten. Met universaliteit wordt afstand genomen van een ‘wij en zij’- denken, dat de wereld opdeelt in ‘ontwikkelde’ en ‘onderontwikkelde’ landen. De problemen waarmee traditionele ontwikkelingslanden geconfronteerd worden, zijn grensoverschrijdend en komen ook voor in de geïndustrialiseerde wereld. Echte ontwikkeling is onmogelijk zonder dat mensenrechten universeel nageleefd worden. De omstandigheden waarin terrorisme kan groeien, zijn dezelfde die ontwikkelingssamenwerking tracht aan te pakken: gebrek aan een goed functionerende rechtsstaat, schendingen van mensenrechten, discriminatie, politieke uitsluiting, sociaal-economische marginalisering, gebrek aan behoorlijk bestuur en onderwijs. Zwak sociaal-economisch beleid leidt tot grotere ongelijkheid en draagt bij tot de omstandigheden waarin radicalisering en geweld groeien. Dat geldt buiten maar ook binnen de grenzen van de Europese Unie. Waar overheden zich terugtrekken, vullen radicale organisaties het vacuüm en promoten ze hun mensonterende ideeën: de rechts-radicale Gouden Dageraad in Griekenland, IS in Irak en Syrië of Boko Haram in Nigeria. We moeten de daad bij het woord voegen door consequent en overal de mensenrechten te verdedigen én door omstandigheden waarin radicalisering kan groeien om te buigen via herverdeling en solidariteit met de zwaksten in elke samenleving, zowel binnen als buiten Europa."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph