Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-01-13-Speech-2-289-972"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150113.20.2-289-972"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Es atbalstīju Eiropas Parlamenta un Padomes panākto vienošanos par priekšlikumu, kas ļauj ES dalībvalstīm ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu augu kultivēšanu savā teritorijā. To būs iespējams darīt, pat ja ES līmenī to Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ( ) ir atļāvusi. Šis kompromisa teksts nodrošina skaidru juridisko pamatojumu ĢMO augu kultivēšanas aizliegšanai valsts teritorijā, tādā veidā dalībvalstīm dodot iespēju teikt 'pēdējo vārdu' un nodrošinot subsidiaritātes principa izpildi. Es uzskatu, ka ir svarīgi šādā ļoti politiski jūtīgā un sabiedrību polarizējošā jautājumā valstīm dot izvēles iespējas. Jaunie noteikumi ļaus dalībvalstīm aizliegt ĢMO kultūraugus dažādu apsvērumu, piemēram, vides, pilsētplānošanas, sociālo un ekonomisko, dēļ, kā arī, lai novērstu nejaušu ĢMO piesārņojumu citos produktos un lauksaimniecības politikas mērķu dēļ. Dalībvalstīm būs jānodrošina, lai ĢMO kultūras nepiesārņo citus produktus, īpašu uzmanību pievēršot pārrobežu piesārņojuma novēršanai."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph