Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-241-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.26.4-241-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Toetasin resolutsiooni ettepanekut, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Gruusia assotsieerimislepingu sõlmimist. Gruusial on tugev side ELi ja NATOga ning riigis on märkimisväärne üksmeel lepingu täitmiseks. Kuigi Gruusia peab veel kõvasti tööd tegema, on ta seni olnud silmapaistev reformide elluviija ja Euroopa Liiduga suhete süvendaja. Oluline on jätkuvalt selgelt toetada Gruusia territoriaalset terviklikkust."@et1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph