Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-231-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.26.4-231-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Eiropas Parlaments atbalsta turpmākās politiskās un ekonomiskās reformas Gruzijā. Asociācijas līgums atver jaunas iespējas gan Gruzijai, gan Eiropas Savienībai. Tas ir arī Eiropas solidaritātes zīme ar Gruzijas tautu. Es gribētu pasvītrot, ka šīs partnerības attiecības nav vērstas pret trešajām valstīm, bet to mērķis ir pozitīvas sadarbības paplašināšana. Šī sadarbība dos labumu ne tikai Eiropas Savienībai un Gruzijai, bet arī visam reģionam un Gruzijas kaimiņiem. Es gribētu vēlreiz pateikt paldies kolēģiem, kas piedalījās šī ziņojuma sagatavošanā, un tiem, kas piedalījās debatēs. Paldies visiem par pozitīvo balsojumu sēdē un atbalstu Gruzijai un Gruzijas tautai."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph