Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-185-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.25.4-185-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Glasao sam ZA Rezoluciju o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije o dopuni Direktive 2014/59/EU u vezi s ex ante doprinosima financijskim aranžmanima za sanaciju kako bi Delegirana uredba mogla stupiti na snagu. Naime, Delegirana uredba može stupiti na snagu samo ako Parlament ne uloži prigovor na Delegirane uredbe Komisije i stoga sam prihvatio ovu Rezoluciju. Na taj se način omogućava neometana i pravovremena provedba okvira Direktive BRRD čime će nacionalna sanacijska tijela moći odmah izračunavati i prikupljati doprinose financijskim aranžmanima za sanaciju jer se izračun i prikupljanje doprinosa provodi u skladu sa spomenutom Delegiranom uredbom. Motiv za glasovanje u vezi s ex ante doprinosima Jedinstvenom fondu za sanaciju bila je i činjenica da je sve to postignuto nakon neformalnog uključenja Parlamenta. Dodatni motiv je svakako i stajalište ALDE grupe koja kao i velika većina u Europskom parlamentu podržava predmetnu rezoluciju."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph