Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-178-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.25.4-178-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Balsavau už šią rezoliuciją, nes ja Parlamentas siekia įgalinti Komisiją efektyviai taikyti vadinamąją Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvą. Tam, kad direktyva būtų taikoma, šalys narės privalo užtikrinti, kad bent kartą per metus būtų renkami įnašai iš atitinkamų kredito įstaigų ir investicinių įmonių, kurioms išduotas veiklos šių šalių teritorijoje leidimas. Šie kredito įstaigų ir investicinių įmonių įnašai turi būti koreguojami, atsižvelgiant į šių įstaigų rizikos pobūdį, ir tokį koregavimą Komisija gali atlikti tik taikydama deleguotuosius aktus, kurių priėmimui Europos Parlamentas ir pritarė."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph