Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-079-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.5.4-079-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Po raz kolejny na forum Parlamentu Europejskiego poruszamy problem prześladowania obrońców praw człowieka przez służby bezpieczeństwa w Sudanie. 6 grudnia aresztowano 76-letniego dr Amina Mekkiego Medaniego – znanego działacza i propagatora rządów prawa. Zatrzymanie było odpowiedzią na podpisaną przez niego deklarację w sprawie „ustanowienia państwa obywatelskiego i demokracji”, w ramach której sygnatariusze, głównie z partii opozycyjnych, w tym z Sudańskiego Frontu Rewolucyjnego, apelują o zakończenie konfliktów zbrojnych w różnych regionach Sudanu, wzywając do przeprowadzenia reform prawnych, instytucjonalnych i gospodarczych. Stanowczo potępiamy nielegalne przetrzymywanie w areszcie ciężko chorego i pozbawionego dostępu do leków dr Medaniego. Apelujemy o natychmiastowe jego uwolnienie, a także wszystkich innych więźniów politycznych. W świetle szerzących się w kraju represji oczekujemy, że władze Sudanu położą kres bezprawnym zatrzymaniom i wywiążą się ze swoich zobowiązań zawartych w deklaracji Narodów Zjednoczonych dotyczących zagwarantowania podstawowych swobód obywatelskich, w tym wolności słowa, zgromadzeń i wyznania."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph