Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-058-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.4.4-058-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Biram Dah Abeid jest przywódcą Inicjatywy na rzecz zniesienia niewolnictwa, skupiającej około 9 tysięcy działaczy. W 2013 r. za swą działalność otrzymał Nagrodę Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Niestety, 11 listopada Biram Dah Abeid wraz z 16 aktywistami swojego ruchu po pokojowym marszu na rzecz zniesienia niewolnictwa został skazany i uwięziony. Wzywamy do ich natychmiastowego uwolnienia. Mauretania jest krajem partnerskim Unii Europejskiej na podstawie umowy stowarzyszeniowej AKP. Przypominamy więc, że Unia Europejska jest przeciwna niewolnictwu, pracy dzieci, ich okaleczaniu oraz wszelkim innym przejawom ograniczenia wolności obywatelskich. Domagamy się od rządu Mauretanii respektowania przyjętych międzynarodowych zobowiązań i wdrożenia stosownych przepisów chroniących własnych obywateli. Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny zacieśnić relacje z władzami Mauretanii, co umożliwiłoby kontynuowanie misji tamtejszych aktywistów na rzecz ochrony praw człowieka i skutecznej walki z różnymi odmianami niewolnictwa."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph