Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-17-Speech-3-368-832"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141217.53.3-368-832"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hääletasin vastu EP resolutsioonile, millega nõuti nõukogu direktiivi (millega kehtestatakse arvutusmeetodid ja aruandlusnõuded vastavalt bensiini ja diislikütuse kvaliteeti käsitlevale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/70/EÜ) tagasilükkamist. Olles kaalunud pikema aja jooksul kõnealuse rakendusakti poolt- ning vastuargumente, võin teha järelduse, et tagasilükkamine oleks olnud ühepoolselt kallutatud otsus, mis kahjustaks Eesti rahvuslikke majandushuve ning pingestaks sotsiaalseid probleeme. Kindlasti ei tuleks selline negatiivne otsus kasuks konstruktiivse kompromissi vaimule, millele Euroopa Liit oma tegevuse reeglina rajab, püüdes arvestada eri osapoolte huve. Direktiivi tagasilükkamine oleks tähendanud seda, et komisjon oleks pidanud alustama uue kütusekvaliteedi eelnõu väljatöötamist, mille väljatöötamine oleks olnud väga ajamahukas. Taoline ajakulu ning kõhklemine oleks saatnud negatiivse signaali tulevastele investoreile olukorras, kus uus Euroopa Komisjon üritab kõigi jõududega erasektori usaldust taastada ning stabiilset majandusliku tegevuse õhkkonda luua. Minu arvates vastab antud direktiiv nii ELi kasvuhoonegaaside piiramise eesmärkidele transpordisektoris (-6%) kui ka energiajulgeoleku tugevdamise vajadusele, pakkudes õiglase mänguruumi kohalikele energiaressurssidele ning suurendades ELi energiaturule tehtavate energiatarnete turvalisust. Eesti puhul on eriti oluline, et toimuks üleminek põlevkivi põletamiselt märksa väiksema saastumismahuga põlevkiviõli tootmisele. Seda saab teostada olukorras, kus investeerijaile luuakse kindlus, et reegleid kergekäeliselt ei muudeta. Mul on hea meel, et valdav enamus minu fraktsioonist (Euroopa Rahvapartei fraktsioon) hääletas direktiivi tagasilükkamise vastu."@et1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph