Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-15-Speech-1-110-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141215.16.1-110-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"De richtlijn over brandstofkwaliteit verplicht producenten ertoe om de broeikasintensiteit van transportbrandstoffen met 6 procent te beperken tegen 2020. Deze broeikasintensiteit brengt ook de vervuilende factor van de productie van transportbrandstoffen in beeld. Zo is de productie van brandstoffen uit teerzandolie of schalieolie nog vervuilender dan die uit conventionele aardolie. Dat blijkt ook uit een eigen effectbeoordeling van de Europese Commissie uit 2011. De Commissie wil nu toch alle bronnen gelijk behandelen. Ze gaat daarmee in tegen haar eigen effectbeoordeling én tegen de Europese doelstellingen om CO uitstoot te verminderen. Zonder die differentiatie wordt de Europese markt snel overspoeld door brandstoffen uit bijzonder vervuilende teerzand- en schalieolie. De Commissie heeft zich op weg naar een handelsovereenkomst met Canada laten inpakken door het lobbywerk van Canada, dat zijn teerzandolie hier wil slijten. De gelijkschakeling van brandstoffen vertekent de vooruitgang die we zouden boeken in de reductie van broeikasgassen in transport. Een schijnbare daling zou dus in werkelijkheid een stijging kunnen zijn omwille klimaatschadelijk productie. De Commissie gaat voor het georganiseerde boerenbedrog. Het is, vlak na de klimaattop van Lima en in de aanloop naar die van Parijs in 2015, bijzonder cynisch dat Europa haar leidersrol in de strijd tegen klimaatverandering te grabbel gooit."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph