Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-11-12-Speech-3-395-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141112.22.3-395-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Ja chciałbym także, podobnie jak moja koleżanka pani von Storch, nawiązać do dzisiejszej rocznicy. Pan przewodniczący Schulz mówił, że wówczas w 1989 roku chodziło o powrót do Europy i że było to zwycięstwo pragnienia wolności. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że było to także pragnienie dobrobytu i że to ono przyczyniło się do upadku komunizmu – absurdalnego systemu gospodarczego, który skazywał ludzi na nędzę. Otóż ten powrót do Europy okazał się być inny, niż ludzie przypuszczali. Dobrobyt jest, wiemy to wszyscy, tylko dla niektórych, a polscy robotnicy z „Solidarności” nie przewidywali, że ich zakłady pracy znikną, a nie zostaną zmodernizowane. Ludzie z Europy Środkowo-Wschodniej nadal głosują nogami i dla wielu „EXIT” jest najważniejszą opcją polityczną. o których mówił niedawno Wolf Biermann, nie powstały niestety w Europie Środkowo-Wschodniej, być może powstały na terenie dawnego NRD. Ja chciałbym o tym przypomnieć i powiązać to z debatą na temat swobodnego przepływu osób, migracji, praw socjalnych. Ci, którzy zwracają uwagę tylko na konsekwencje imigracji do swoich krajów, zapominają o korzyściach, jakie ich kraje odnoszą z otwarcia rynku w Europie Środkowo-Wschodniej, i o tym, jak robotnicy, pracownicy w tych krajach traktowani są przez ich firmy, które przyczyniają się do wzrostu ich zamożności. Powinniśmy widzieć te dwie strony medalu i myślę, że ta rocznica 25-lecia upadku muru berlińskiego powinna być powodem do głębszej refleksji."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"Blühende Landschaften"2
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph