Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-11-12-Speech-3-372-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141112.21.3-372-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"W kontekście debaty w sprawie zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG dotyczącego współpracy w zakresie swobodnego przepływu pracowników, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i działań na rzecz migrantów, w tym migrantów z państw trzecich, zwracam uwagę na konieczność respektowania zasady swobodnego przepływu pracowników. Ta kluczowa zasada, którą ponad połowa obywateli UE uznaje za największe osiągnięcie integracji europejskiej, staje się ostatnio zbyt często przedmiotem krajowych rozgrywek politycznych. Takie działania podważają wiarygodność unijnego projektu oraz budzą niechęć w stosunku do migrantów wśród lokalnych społeczności. Ważne jest także podkreślenie faktu, iż imigranci nie tylko nie nadwyrężają systemów zabezpieczeń społecznych, ale głównie przyczyniają się do wzrostu gospodarczego kraju imigracji. Musimy też pamiętać o tym, że w Unii mamy ponad 2 miliony wakatów, dlatego mobilność, zwłaszcza w regionach odnotowujących braki siły roboczej i niedopasowanie umiejętności, jest niezbędna dla ich rozwoju. Kluczowe są również działania na rzecz zapewnienia obywatelom Unii korzystania z zasady swobodnego przepływu. Prawie połowa migrujących obywateli skarży się na przeszkody administracyjne związane z nieznajomością unijnego prawa do swobodnego przepływu wśród pracowników lokalnej administracji. Europa potrzebuje wzrostu i nowych miejsc pracy. Zamiast więc podważać zasadę swobodnego przepływu musimy skupić się na walce z bezrobociem i pobudzeniu inwestycji, które przełożą się na tworzenie miejsc pracy."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph