Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-11-12-Speech-3-370-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141112.21.3-370-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"W dzisiejszej debacie ważnym zagadnieniem jest kwestia „zagospodarowania” czy przekwalifikowania nauczycieli, którzy zostali zwolnieni z pracy na skutek redukcji oddziałów w szkołach spowodowanej niżem demograficznym wśród dzieci. Czasami nauczyciele powyżej 60. roku życia nie spełniają oczekiwań dzieci i młodzieży ze względów zdrowotnych (nauczyciele wychowania fizycznego) czy też z powodu stosowania coraz bardziej nowoczesnych technik informatycznych, do których młodzi przystosowują się natychmiast (nauczyciele informatyki). Należy przygotować program zatrudnienia dla bezrobotnych nauczycieli, wykorzystując ich specjalności i doświadczenie zawodowe na stanowiskach usługowych na rzecz dzieci bądź osób starszych wymagających szczególnej troski czy opieki. Starzejące się społeczeństwo Europy będzie wymagało takiego programu. Jeśli chodzi o innowacyjność, to nauczyciele winni być objęci programem dokształcania i doskonalenia zawodowego, by móc wpływać na kreatywność uczniów."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph