Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-11-12-Speech-3-201-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141112.17.3-201-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Norėčiau atkreipti dėmesį į Audito Rūmų subalansuotai parengtą 2013 m. metinę ataskaitą, kurioje aiškiai išdėstomos problemos, su kuriomis susiduriama valstybėse narėse skirstant ES lėšas, bei pateikiamos rekomendacijos kaip užtikrinti geresnį šių lėšų panaudojimą. Sveikinu Audito Rūmus su jų principinga pozicija, kuria siekiama gerinti ES skiriamų lėšų apskaitą bei mažinti mokėjimų klaidų lygį, kuris išlieka labai aukštas: net 4,7 %. Pagrindine problema ir toliau išlieka tai, kad valstybės narės teikia netikslią ir nepilną informaciją apie ES lėšų panaudojimą. Naujuoju finansavimo laikotarpiu valstybės turi būti įpareigotos teikti geresnės kokybės informaciją tiek apie ES lėšų panaudojimo kontrolę, tiek apie pasiektus rezultatus. Kalbant apie Europos Komisiją, nepriimtina, kad ji jau eilę metų ignoruoja Audito Rūmų jai teikiamas rekomendacijas. Net apie 20 % visų rekomendacijų yra visiškai neįgyvendinamos. Komisija turėtų atidžiau kontroliuoti ES lėšas bei užtikrinti geresnį ES finansinių taisyklių taikymą."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph