Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-07-17_AgendaItem_20"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Has Part
dcterms:Is Part Of
dcterms:Title
"Situace v Iráku (RCB8-0059/2014 , B8-0059/2014 , B8-0060/2014 , B8-0061/2014 , B8-0062/2014 , B8-0063/2014 , B8-0064/2014 ) (hlasování)"@cs2
"Situationen i Irak (RCB8-0059/2014 , B8-0059/2014 , B8-0060/2014 , B8-0061/2014 , B8-0062/2014 , B8-0063/2014 , B8-0064/2014 ) (afstemning)"@da3
"Lage im Irak (RCB8-0059/2014 , B8-0059/2014 , B8-0060/2014 , B8-0061/2014 , B8-0062/2014 , B8-0063/2014 , B8-0064/2014 ) (Abstimmung)"@de10
"Κατάσταση στο Ιράκ (RCB8-0059/2014 , B8-0059/2014 , B8-0060/2014 , B8-0061/2014 , B8-0062/2014 , B8-0063/2014 , B8-0064/2014 ) (ψηφοφορία)"@el11
"Situation in Iraq (RCB8-0059/2014 , B8-0059/2014 , B8-0060/2014 , B8-0061/2014 , B8-0062/2014 , B8-0063/2014 , B8-0064/2014 ) (vote)"@en5
"Situación en Irak (RCB8-0059/2014 , B8-0059/2014 , B8-0060/2014 , B8-0061/2014 , B8-0062/2014 , B8-0063/2014 , B8-0064/2014 ) (votación)"@es22
"Olukord Iraagis (RCB8-0059/2014 , B8-0059/2014 , B8-0060/2014 , B8-0061/2014 , B8-0062/2014 , B8-0063/2014 , B8-0064/2014 ) (hääletus)"@et6
"Irakin tilanne (RCB8-0059/2014 , B8-0059/2014 , B8-0060/2014 , B8-0061/2014 , B8-0062/2014 , B8-0063/2014 , B8-0064/2014 ) (äänestys)"@fi8
"Situation en Iraq (RCB8-0059/2014 , B8-0059/2014 , B8-0060/2014 , B8-0061/2014 , B8-0062/2014 , B8-0063/2014 , B8-0064/2014 ) (vote)"@fr9
"Az iraki helyzet (RCB8-0059/2014 , B8-0059/2014 , B8-0060/2014 , B8-0061/2014 , B8-0062/2014 , B8-0063/2014 , B8-0064/2014 ) (szavazás)"@hu12
"Situazione in Iraq (RCB8-0059/2014 , B8-0059/2014 , B8-0060/2014 , B8-0061/2014 , B8-0062/2014 , B8-0063/2014 , B8-0064/2014 ) (votazione)"@it13
"Padėtis Irake (RCB8-0059/2014 , B8-0059/2014 , B8-0060/2014 , B8-0061/2014 , B8-0062/2014 , B8-0063/2014 , B8-0064/2014 ) (balsavimas)"@lt15
"Stāvoklis Irākā (RCB8-0059/2014 , B8-0059/2014 , B8-0060/2014 , B8-0061/2014 , B8-0062/2014 , B8-0063/2014 , B8-0064/2014 ) (balsošana)"@lv14
"Is-sitwazzjoni fl-Iraq (RCB8-0059/2014 , B8-0059/2014 , B8-0060/2014 , B8-0061/2014 , B8-0062/2014 , B8-0063/2014 , B8-0064/2014 ) (votazzjoni)"@mt16
"Situatie in Irak (RCB8-0059/2014 , B8-0059/2014 , B8-0060/2014 , B8-0061/2014 , B8-0062/2014 , B8-0063/2014 , B8-0064/2014 ) (stemming)"@nl4
"Sytuacja w Iraku (RCB8-0059/2014 , B8-0059/2014 , B8-0060/2014 , B8-0061/2014 , B8-0062/2014 , B8-0063/2014 , B8-0064/2014 ) (głosowanie)"@pl17
"A situação no Iraque (RCB8-0059/2014 , B8-0059/2014 , B8-0060/2014 , B8-0061/2014 , B8-0062/2014 , B8-0063/2014 , B8-0064/2014 ) (votação)"@pt18
"Situația din Irak (RCB8-0059/2014 , B8-0059/2014 , B8-0060/2014 , B8-0061/2014 , B8-0062/2014 , B8-0063/2014 , B8-0064/2014 ) (vot)"@ro19
"Situácia v Iraku (RCB8-0059/2014 , B8-0059/2014 , B8-0060/2014 , B8-0061/2014 , B8-0062/2014 , B8-0063/2014 , B8-0064/2014 ) (hlasovanie)"@sk20
"Razmere v Iraku (RCB8-0059/2014 , B8-0059/2014 , B8-0060/2014 , B8-0061/2014 , B8-0062/2014 , B8-0063/2014 , B8-0064/2014 ) (glasovanje)"@sl21
"Situationen i Irak (RCB8-0059/2014 , B8-0059/2014 , B8-0060/2014 , B8-0061/2014 , B8-0062/2014 , B8-0063/2014 , B8-0064/2014 ) (omröstning)"@sv23
lpv:document identification number
"en.20140717.20"7
lpv:hasSubsequent

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 5 triples

Context graph