Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-04-15-Speech-2-508-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140415.70.2-508-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uzskatu, ka Komisijas izstrādātais regulas priekšlikums bija nepilnīgs, jo tas paredzēja, ka finansējums var tikt piešķirts produktu veicināšanai trešo valstu tirgū. Tas nozīmētu, ka mazāko valstu pārstāvji praktiski šo finansējumu nevarētu izmantot, jo tikai lielajām valstīm ir iespējams novirzīt finansējumu, lai veiktu pamanāmu kampaņu trešajās valstīs. Pateicoties ETP grupas pārstāvei Garcia, šodien mēs pieņēmām sabalansētu ziņojumu, kurš paredz finansējumu arī produktu veicināšanai ES iekšēja tirgū. Varu teikt paldies ziņotājai Garcia, ka viņa ņēma vērā manis iesniegtos grozījumus un atbalstīja Latvijas pozīciju."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph