Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-04-15-Speech-2-069-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140415.7.2-069-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Ærede kommissærer og ærede kollegaer! Jeg har glædet mig meget til at stå her i dag og tale om og debattere produktsikkerhed og markedskontrol i Europa. Det har også været vigtigt for os i lovgivningen konkret at få slået fast, at forsigtighedsprincippet skal være gældende. Er der tvivl om sikkerheden af et produkt, skal det komme forbrugeren til gode! Det er desuden vigtigt især at fokusere på de sårbare forbrugere på det europæiske marked. Vi har derfor insisteret på at få defineret og fastlagt, hvilke krav der skal gælde for produkter, som særligt appellerer til børn. Vi har også ønsket at få en paneuropæisk ulykkesdatabase, der vil kunne give et overblik over, hvilke produkter der reelt er farlige, dvs. hvilke produkter folk kommer til skade med. En europæisk ulykkesdatabase kan bidrage til at gøre vores indsats langt mere målrettet. Men det, der har været allermest til debat under hele processen, har selvfølgelig været spørgsmålet om "made in". Skal vi indføre obligatoriske krav om, at det på alle produkter skal være angivet, hvor de er fremstillet? Det er jeg tilhænger af. Jeg tror, det er nyttigt for den enkelte forbruger at vide, hvor tingene er produceret, og det fremmer sikkerheden af de produkter, vi har på markedet. De kinesiske myndigheder har over for mig bekræftet, at de lettere ville kunne opspore farlige varer, hvis det kunne dokumenteres, at de var produceret i Kina. Grunden til, at vi ikke er færdige med vores lovgivning endnu – og vi er kun ved førstebehandlingen – er, at vi ikke har kunnet finde en fælles løsning på spørgsmålet om "made in", og Ministerrådet har ikke villet tage ansvar i denne forbindelse. Jeg håber dog på, at vi får en god debat om betænkningen i dag. Den rummer mange gode elementer, og jeg er helt overbevist om, at denne indsats vil føre til, at det bliver mere sikkert at være forbruger på det indre marked! Tak! Inden jeg går over til indledningen, vil jeg dog godt starte med at sige en stor tak til mine kollegaer. Jeg takker kollegaerne i Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som har gjort en stor indsats i vores arbejde for at sikre en større beskyttelse af de europæiske forbrugere. Jeg vil især sige tak til hr. Baldassarre og fru Pietikäinen fra PPE-Gruppen, som jeg har arbejdet meget tæt sammen med. Arbejdet med produktsikkerhed har været utrolig længe undervejs. Faktisk startede vi arbejdet i begyndelsen af denne valgperiode, hvor vi i Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ønskede at se nærmere på, hvordan reglerne fungerede. Vi konstaterede, at markedskontrollen – altså markedsovervågningen – bestemt ikke var god nok. Der var alt for få varer, der blev tjekket af myndighederne, og der var alt for mange produkter, som indeholdt fejl og mangler, som var direkte skadelige for forbrugerne. Vi mente derfor, at det var nødvendigt at revidere den europæiske lovgivning på feltet, så vi anbefalede EU-Kommissionen at foretage en revision af det generelle produktsikkerhedsdirektiv, og vi anbefalede også nye og bedre regler til markedskontrol. Kommissionen valgte heldigvis at lytte til os, og i forbindelse med Single Market Act I erklærede Kommissionen sig enig i, at der var brug for en revision på disse områder. I Parlamentet har vi nu arbejdet med at forbedre de regler, der skal gøre det mere sikkert at være forbruger. Hvad er det, der har været vigtigt for os og for den socialdemokratiske gruppe? Jo, det har været, at vi gerne vil have, at man som forbruger skal kunne være tryg ved de varer, man køber på det indre marked. Man skal være sikker på, at de er ufarlige i brug, og det kan man ikke være i dag. Vi synes også, at det er utroligt vigtigt, at vi får skabt et fair marked for virksomhederne. De, som producerer og sælger varer på det indre marked, som ikke er i orden, skal lettere kunne pågribes og pålægges en lang række sanktioner, når de ikke overholder reglerne. Vi vil gerne have et mere fair indre marked for virksomhederne også. Vi tror på, at vi slår to fluer i et smæk ved både at sikre forbrugerne og samtidig sikre ordentlige konkurrencevilkår for virksomhederne. Hvordan har vi så forsøgt at tilpasse denne lovgivning? Jo, først og fremmest er vi enige i, at der er behov for at styrke kravene til både producenterne, importørerne og distributørerne. Overalt i hele forsyningskæden skal der være strammere krav til produkters sikkerhed, og der skal være klarhed om, hvilket ansvar der påhviler de enkelte led i kæden."@da1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph