Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-04-02-Speech-3-094-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140402.16.3-094-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"W Unii Europejskiej funkcjonuje 28 rynków łączności elektronicznej, które różnią się między sobą warunkami wydawania pozwoleń, regulacjami działalności czy ochroną konsumentów. Uniemożliwia to powstanie w pełni funkcjonującego rynku cyfrowego, szczególnie w zakresie świadczenia usług transgranicznych. Biorąc pod uwagę, że coraz większe znaczenie ma handel elektroniczny, to rozdrobienie uniemożliwia nam wykorzystanie potencjału jednolitego rynku. Dlatego z zadowoleniem należy przyjąć wszystkie działania Komisji, które mają poprawić sytuację w tym obszarze. Nie jestem jednak przekonana, czy powinniśmy ujednolicać wszystkie praktyki w obszarze praw użytkowników końcowych. Z takim zabiegiem mamy do czynienia właśnie w przypadku tego rozporządzenia, gdzie w artykułach 25–30 przyznajemy KE kompetencje do wydawania przepisów wykonawczych w tej materii. Z jednej strony pozbawi to krajowe organy regulacyjne wielu kompetencji, z drugiej może obniżyć efektywność podejmowanych działań. Mam jednak nadzieję, że Komisja Europejska, przygotowując przepisy, będzie się starała w jak największym stopniu uwzględnić specyfikę lokalnych rynków łączności elektronicznej."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph