Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-02-25-Speech-2-096-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140225.4.2-096-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Het sociaal scorebord maakt voor het eerst deel uit van de Annual Growth Survey en dus van het Europees semester. Het sociaal scorebord wordt door de Europese Commissie naar voren geschoven als een concrete stap in de versterking van de sociale dimensie van de EMU. Dit mag niet als 'zoethoudertje' gebruikt worden om de lastige vragen naar een sociaal Europa mee te counteren. Ik wil duidelijk benadrukken dat zo'n sociaal scorebord enkel zin heeft als er ook acties aan gekoppeld worden. Immers, wat heeft het voor zin sociale indicatoren in kaart te brengen om er vervolgens niets mee te doen? De Europese Commissie inventariseert reeds geruime tijd macro-economische indicatoren van de lidstaten. Deze vormen de basis voor strakke begrotingsdoelstellingen die aan de lidstaten worden opgelegd. Zolang de Europese Commissie de lidstaten bindende macro-economische doelstellingen oplegt maar sociale doelstellingen louter vrijblijvend meegeeft, zullen we er nooit in slagen de Europese Unie te laten heropleven. Mijn pleidooi is dan ook eenvoudig én duidelijk: geen afdwingbare begrotingsdoelstellingen of strakke macro-economische doelstellingen zonder dat deze in evenwicht worden gebracht door afdwingbare sociale doelstellingen. Economische maatregelen op gelijke voet met sociale maatregelen dus. Enkel zo kan er werk gemaakt worden van de sociale heropleving van Europa."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph