Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-02-24-Speech-1-214-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Po sukcesie telewizji Trwam zwrócili się do mnie dziennikarze polskiej telewizji publicznej, gdyż jej kierownictwo postanowiło przekazać firmie zewnętrznej swoich dziennikarzy, montażystów i innych pracowników, co oznacza późniejsze zwolnienie z pracy wiele setek, a nawet tysięcy osób. Decyzja ta została podjęta tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jest ona, jak dowodzą dziennikarze, niezgodna z dyrektywą Rady z 12 marca 2001 r., z art. 22 polskiego kodeksu pracy, a także obowiązującą w Polsce ustawą o radiofonii i telewizji. Działanie to dowodzi nie tylko instrumentalnego traktowania dziennikarzy, montażystów i innych, ale może naruszać zasadę wolności mediów. Licząc na zainteresowanie sprawą przewodniczącego Parlamentu, pana Martina Schulza, kieruję jednocześnie w tej sprawie przewidziane Regulaminem pytanie pisemne do Komisji Europejskiej."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140224.23.1-214-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph