Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-12-11-Speech-3-348-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131211.55.3-348-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, toen ik in 2009 in dit Parlement kwam, was ik lid van de Begrotingscommissie. In een van de eerste vergaderingen werd gevraagd "hebben jullie nog ideeën voor het Europees globaliseringsfonds, want het geld moet op?". Er zat toen 500 miljoen euro in die pot. Intussen is het 429 miljoen euro, maar nog steeds is het een hoop geld voor een fonds dat eigenlijk een merkwaardig vehikel is. Met dit fonds wordt namelijk ingespeeld op de liberalisering van de markten in Europa. Enerzijds zeggen we: meer lidstaten, open grenzen, vrij verkeer van goederen, personen, diensten. Anderzijds zeggen we: als er schaalvergroting optreedt, als er sprake is van liberalisering, dan hebben we in één keer geld voor mensen die daardoor werkloos worden. Mijns inziens is dat gewoon marktwerking en niets anders dan dat, hetgeen we vooral moeten toejuichen. En als het wordt ingezet voor mensen die daardoor werkloos worden, dan lijkt het mij beter om het fonds "slachtofferfonds" te noemen in plaats van globaliseringsfonds."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph