Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-622-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Chcem sa vyjadriť ako lekár, ktorý pracuje na poli medicíny, ale aj bioetiky. Pokrok a záchrana ľudských životov, zdravia pacientov by mali byť našou prioritou. Nemôžem však súhlasiť so skutočnosťou, že Komisia sa chystá financovať eticky absolútne neprípustný výskum, pri ktorom sa ničia ľudské bytosti – embryá – naši blížni. Je podivné, že na výskum na tzv. dospelých kmeňových bunkách nie sú plánované takmer žiadne prostriedky. Pritom doteraz je možné pozitívne konštatovať, že až 74 rôznych chorôb, diagnóz už bolo pozitívne ovplyvnených práve takýmto výskumom a vývojom a ničenie embryí zatiaľ neprinieslo žiadneho vyliečeného pacienta. Preto chcem povedať, že hoci by som veľmi chcel, nemôžem takýto neetický Horizont 2020 schváliť a nebudem zaň hlasovať."@sk2
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-622-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph