Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-621-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-621-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Po porażce, jaką była strategia lizbońska, cieszę się, że przygotowany przez Komisję program Horyzont 2020 świadczy, iż zaczynamy wyciągać wnioski z przeszłości. Pomimo mankamentów, o których wspominają sprawozdawcy, jest on krokiem we właściwym kierunku. Fundamentalne znaczenie ma rozwiązanie łączące w jednym programie cały łańcuch innowacji, od badań podstawowych po rynek, a także dążenie do uproszczenia procedur administracyjnych. Niezwykle istotne są także dwie zmiany: po pierwsze, dążenie do prowadzenia polityki otwartego dostępu do danych uzyskanych lub zebranych w ramach projektów finansowanych z programu Horyzont 2020. Skoro badania prowadzone są za środki unijne, wnioski z nich powinny być dobrem publicznym, służącym nauce. Po drugie, niezwykle istotne efekty może przynieść propozycja Komisji dotycząca łączenia środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu Horyzont 2020. Decyzja ta pozwoli w większym stopniu zaangażować władze regionalne w podejmowane działania badawcze i zwiększyć tym samym ich wpływ na regionalną gospodarkę. Niemniej jednak należy pamiętać, że wszystkie nasze propozycje mogą pójść na marne, jeżeli nie znajdą wystarczających środków na realizację. Obawiam się, że mimo zwiększenia tych środków będą one niewystarczające, byśmy efektywnie konkurowali ze światem."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph