Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-617-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-617-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Program „Horyzont 2020” prezentuje nowe, zintegrowane podejście do komercjalizacji badań naukowych. Cieszy mnie fakt, że odpowiedni nacisk w programie położony został na wsparcie firm innowacyjnych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw. Najnowsze badania Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego wskazują, że dostęp do finansowania jest jednym z najważniejszych problemów, z jakim borykają się przedsiębiorcy. Dlatego tak ważne jest finansowanie prowadzonych przez nie badań naukowych na etapie koncepcyjnym, wdrażania i komercjalizacji, tak aby zwiększyć innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw i umożliwić im konkurowanie na globalnych rynkach. Aby program „Horyzont” był skuteczny, powinien być komplementarny z funduszami strukturalnymi. Umożliwi to dostosowanie wsparcia do specyficznych potrzeb, poszczególnych regionów i tzw. inteligentną specjalizację."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph