Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-616-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-616-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ako lekár podporujem vedu a výskum, lebo celá moja lekárska prax bola založená na ich výsledkoch. Európska komisia v súvislosti so 7. rámcovým programom vyhlásila, že nebude regulačnému výboru predkladať návrhy projektov, ktoré ničia ľudské embryá vrátane obstarávania embryonálnych kmeňových buniek. Toto vyhlásenie je pripojené k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady z roku 2006. Komisia však tento prísľub do programu Horizont 2020 nezapracovala. Výbor JURI sa snažil tento nedostatok odstrániť šiestimi pozmeňovacími návrhmi, ktoré sa odvolávali aj na medzinárodné dokumenty. Výbor ITRE tieto body uznesenia nezobral do úvahy. Existujú výrazné rozdiely medzi vnútroštátnymi právami, ktoré sa týkajú výskumu, na ktorý sa používajú ľudské embryá a ľudské embryonálne bunky. Európska únia by nemala harmonizovať vnútroštátne zákony v tejto oblasti."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph