Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-607-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-607-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand, kommissær, kære kolleger! Lad mig starte med at lykønske ordføreren for et fantastisk stykke arbejde! Jeg synes, at vi står med et rigtigt flot resultat i hånden, og jeg er særlig glad for, at samfundsvidenskab og humaniora nu er blevet en del af Horisont 2020. Tidligere forskningsprogrammer fokuserede alt for meget på industriens umiddelbare behov for ny viden og nye produkter. Men med Horisont 2020 bliver der også stillet skarpt på den samfundsmæssige udvikling, som vi kommer til at opleve i Europa i de kommende år. Nu er jeg meget spændt på, hvordan Kommissionen vil udforme hele dagsordenen omkring samfundsfag og humaniora og ikke mindst den nye tværfaglighed, som der er lagt op til i forskningsprogrammet. Den viden, som vi har fra de såkaldte "bløde videnskaber", er en forudsætning for, at vi kan løse de store samfundsmæssige udfordringer som f.eks. den aldrende befolkning, immigration og ændringer i befolkningens adfærd i forhold til klima og grønne løsninger. Og jeg vil fra Parlamentet holde et vågent øje med, at Kommissionen opfylder de mål, som vi i Parlamentet har sat for disse områder."@da1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph