Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-602-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-602-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Zadaniem programów ramowych było kształtowanie wspólnej przestrzeni badawczej, która pozwoliłaby wykorzystać duży intelektualny potencjał całej Unii. Czy tak się stało? Nie. Kraje z Europy Środkowo-Wschodniej zostały potraktowane marginalnie. Aktualne rozwiązania przyczynią się do uproszczenia procedur związanych z finansowaniem oraz wiążą projekty z funduszami spójności. To dobrze. Priorytety badawcze są właściwe. Jednak, Pani Komisarz, nadal brak transparentności oceny projektów. Udział krajów ma wymiar polityczny, a zatem ekspertów oceniających wg przyjętych kryteriów winny proponować państwa członkowskie. Na pragmatyczne zdefiniowanie czeka także kryterium doskonałości zastosowane w poprzednim oraz omawianym programie. Boję się, że interpretowanie tego pojęcia przez ekspertów zgłaszanych na zasadzie preferuje znane firmy i eliminuje mało znane, choć nie gorsze wschodnie zespoły. A przecież nie chodzi o w zdobywaniu pieniędzy, lecz o prawdopodobieństwo sukcesu badawczego i wdrożeniowego."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"„open calls”"2
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph