Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-600-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-600-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"W przedłożonym przez Komisję Europejską programie Horyzont 2020 stwierdza się, wszystkie działania w zakresie badań naukowych i innowacji będą realizowane zgodnie z zasadami etycznymi, prawodawstwem krajowym i międzynarodowym oraz zgodnie z kartą praw podstawowych. Trudno tutaj bazować na karcie praw podstawowych, gdyż wprawdzie zapisano tam, że każdy ma prawo do życia, ale nie dookreślono niestety, że od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Jeśli na poważnie brać zapis Komisji o realizowaniu zasad etycznych, to zbyt słabym stwierdzeniem w tym samym tekście jest, że Komisja Europejska nie zachęca jednoznacznie do wykorzystania ludzkich zarodkowych komórek macierzystych. To zbyt mało. W perspektywie pierwszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej „ pod którą podpisało się blisko 2 mln Europejczyków domagających się całkowitego zakazu eksperymentowania na ludzkich embrionach, Komisja Europejska powinna już teraz wziąć pod uwagę wolę i determinację tylu obywateli Unii Europejskiej."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"Jeden z nas”,"2
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph