Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-590-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Paní předsedající, paní komisařky, program Horizont 2020 je programem, který by měl napomoci financování vědy v Evropě. Je to pokračování projektu sedmého rámcového programu. Jsem rád, že mnoho zkušeností z minula se nový program snaží řešit. Určitě je rozumné podporovat skutečně excelentní výzkum. Program by neměl být jen příležitostí při hledání financování, ale měl by podpořit výjimečné projekty. Na druhé straně princip excelence by neměl být účelovou bariérou vycházející z administrativního zařazení pracovišť do statistického seznamu. Při celém programu je určitě velmi důležité přísné posuzování úspěšnosti přijatých projektů v celosvětové konkurenci. Jedním z kritérií pro srovnání je i vliv na růst konkurenceschopnosti Evropské unie. Každopádně je velmi důležité snížení administrativních nároků pro předkládání projektů, protože pro sedmý rámcový program to byla skutečná bariéra a mnohá výzkumná centra tak ani nevstupovala do projektů, protože to bylo skutečně přehnaně náročné. Jsem rád, že se to právě v programu Horizont 2020 podařilo změnit díky velmi dobré spolupráci mých kolegů zpravodajů, stínových zpravodajů a samozřejmě Komise."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-590-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph