Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-582-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-582-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pod wieloma względami Horyzont 2020 jest obiecującym pakietem na rzecz innowacji. Podkreślenie przemysłowych zastosowań badań to krok w dobrym kierunku. Ograniczenie i uproszczenie biurokracji w funkcjonowaniu programów innowacyjnych ma olbrzymie znaczenie, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, które powinny w większym stopniu brać udział w działaniach innowacyjnych, które z kolei budują nasze przewagi konkurencyjne na świecie. Poważnym problemem jest pominięcie opinii Komisji Prawnej w zakresie klauzul etycznych, jakie powinny obowiązywać w programach badawczych UE. Badania z wykorzystaniem komórek macierzystych pochodzenia embrionalnego są niedopuszczalne moralnie. Perspektywa, obietnica leczenia nie usprawiedliwia zabijania. Wykluczenie takich badań jest uzasadnione także z powodów czysto naukowych. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej, pobierane ze szpiku oraz te uzyskiwane w drodze reprogramowania komórek skóry są prawdziwą alternatywą i przyszłością tych badań. Wykorzystanie komórek embrionalnych nie przynosi dziś porównywalnych efektów. I dlatego finansowanie unijne takich badań powinno być zabronione."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph