Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-579-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-579-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ik ben blij dat het kader voor het innovatiebeleid voor volgend jaar klaar is. Het is het sluitstuk ook van de innovatie-unie. Dank aan Teresa Riera Madurell voor het leidinggeven hieraan en aan iedereen die hiertoe bijdroeg, zoals Marisa Matias, en ook aan andere collega's die hard hieraan hebben gewerkt. Ook dank voor het goede werk rond het EIT. Er zijn belangrijke verbeteringen in het Europees beleid, zoals focus op maatschappelijke uitdagingen, een speciale pijler voor bedrijven en vereenvoudiging van administratieve procedures. Maar het is belangrijk dat we concreet zijn, dat het geld welgericht is - geen strooigoed - en dat de bureaucratie daadwerkelijk wordt verminderd. Maar dit is slechts het begin om van de Europese Unie een echte innovatie-unie te maken en er is nog veel meer nodig. Ik geef u, commissaris, toch nog even vijf prioriteiten mee. Maak van de innovatie een Europese topprioriteit. 70 miljard euro is veel geld, maar toch nog veel te weinig in vergelijking met de 370 miljard die naar landbouw gaat. Als de EU echt groei en banen wil creëren, moeten nog veel meer middelen op innovatie worden ingezet. Het is het belangrijkste bij innovatie dat het daadwerkelijk ook op de márkt aankomt. Ik merk toch nog steeds te weinig focus op het naar de markt brengen. Er is teveel aandacht voor onderzoek. Het ondernemerschap en de markt zijn uiteindelijk de echte innovatie. Innovatie gaat hand in hand met Europese regulering, want innovatie is niet alleen maar geld uitgeven of programma's. Het komt er vooral op aan om met de instrumenten die je hebt, zoals regelgeving, proberen bij te dragen tot innovatie, zoals dat bijvoorbeeld is gebeurd bij CO regelgeving bij auto's. Maar die regeling kan elke keer, blijkt toch, ambitieuzer, zoals bijvoorbeeld bij geluidsniveaus van auto's. De implementatie schiet ook vaak tekort. De wil is er wel, maar de implementatie niet. Vervolgens nog mijn twee laatste punten. Er moet een meer holistische benadering komen met coördinatie tussen nationaal en regionaal beleid. En ook burgers kunnen innoveren. Juist zíj zijn als innovator, als creatieveling en uiteindelijk ook als consument diegenen die echt de innovatie voortstuwen. Aan innovatie doen we vooral door onze prioriteiten juist te stellen en niet te nationalistisch te kijken en niet alleen maar naar de fondsen, maar naar het doel. De oplossing, te weten de concurrentiekracht versterken en werkgelegenheid creëren, dat is en blijft niet alleen een nationale maar een Europese topprioriteit."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph