Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-570-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-570-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru talman! Jag vill framföra mitt tack till kommissionen, övriga föredragande och skuggföredragande och till rådet för ett mycket gott samarbete, precis som kollegor tidigare framfört i detta sammanhang. Från början var det ju ett bra förslag från kommissionen vi hade att utgå från, och tack vare en konstruktiv dialog har vi tillsammans tagit fram ett forsknings- och innovationsprogram som vi kan vara stolta över och som har potential att genom främjad forskning och innovation stärka Europas konkurrenskraft. Som har sagts tidigare är vi just nu i ett tidsskede då det verkligen behövs en satsning på forskning och innovation, och de som satsar på forskning och innovation vet också att man därigenom blir bättre rustad att möta framtiden. Jag är särskilt glad för de tydliga markeringar som finns, såsom satsningar på spetskompetens och möjligheten att länka samman våra satsningar inom forskningsprogrammet med strukturfonderna. Jag är också glad för den tydliga fokuseringen på innovation och kopplingen mellan forskning och innovation. Det är där vi kan se innovationskedjan från idé till marknad. Det innebär att aktörer från såväl den akademiska världen, forskningsinstitutioner och näringsliv kan och behöver samarbeta närmare genom hela innovationskedjan. Det öppna synsättet gentemot omvärlden som programmen står för och den öppna, starka policyn är viktiga ingredienser i det nuvarande förslaget. En viktig komponent är de s.k. kickarna – kunskaps- och innovationsgrupperna – som spelar en viktig roll för att föra samman utbildningsinstitutioner, forskningscentra och företag för att utveckla och ta tillvara morgondagens entreprenörer. Jag är också glad för att vi har ett tydligt fokus på grön omställning och grön energi och att vi också lyfter fram genusaspekten i programmet. Vi har hittills alltför lite tagit tillvara kvinnors möjligheter och resurser när det gäller forskning och innovation. Jag är extra glad som företrädare för ALDE-gruppen för den satsning som nu sker på små- och medelstora företag, och det är också glädjande med det starka stöd som finns från rådet i den här frågan. Jag vet av egen erfarenhet att det kan vara besvärligt att byta strukturer och liknande, så jag tänkte också ge en kommentar till kommissionen för det kommande arbetet; nämligen hur viktigt det är att den nya enheten också kan jobba med att verkligen fullfölja de här möjligheterna till nya strukturer. Jag vill också avslutningsvis säga att just kickarna och småföretagarinstrumentet ger en chans att bredda möjligheten för fler forskare, fler länder och fler medlemsstater att delta i arbetet. Jag ser det också som en möjlighet att vi kan förverkliga ambitionerna om ett ökat och breddat deltagande, särskilt med hjälp av kickarna och samspelet med strukturfonderna."@sv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph